dissabte, 8 de gener de 2011

Pensando en los demás 1 (Catalán con subtítulos en castellano)Aquí us he penjat un documental sobre l'educació dels nens al Japó: els ensenyen a ser feliços i a pensar en els altres. A Youtube trobareu la resta.
És altament recomanable!!!!!!

diumenge, 19 de desembre de 2010

Equinoteràpia

Estic fent un treball molt interessant al voltant del que he realitzat les pràctiques i que em fa molta il.lusió compartir amb vosaltres.

Potser n'heu sentit a parlar alguna vegada i teniu una idea general. Doncs abans de continuar introduint sessions  us en faré cinc cèntims.
L’equinoteràpia és un mètode terapèutic que utilitza el cavall,les tècniques de l'equitació i les pràctiques eqüestres dins d'un abordatge interdisciplinar en les àrees d'equitació, salut i educació, buscant la rehabilitació, integració i desenvolupament físic, psíquic i social de persones amb capacitats diferents.

Hi ha diferents modalitats de teràpies assistides per cavalls i en funció de les necessitats de l’alumne en farem una o una altra.
·         HIPOTERÀPIA: va dirigida a persones que pel seu grau de discapacitat física y/o cognitiva o psicològica no poden exercir cap acció a sobre del cavall. Algunes persones no saben la relació causa-efecte dels seus actes i per aquest motiu precisen d’un suport, de la mateixa manera que a nivell físic. Els objectius que es treballen són bàsicament de l’àrea física i motriu. S’aprofita el moviment tridimensional de pas, per millorar i potenciar aspectes com l’equilibri, el to muscular… També es treballen objectius d’altres àrees com la comunicació, la socialització, l’autoestima…
·         EQUITACIÓ TERAPÈUTICA: En aquesta modalitat la persona que la practica ja pot exercir alguna acció sobre el cavall. Sigui en el moment de la higiene, en la preparació del material o en l’acte de muntar a cavall. Els objectius que es treballen són bàsicament de les àrees psicològica – cognitiva, comunicativa, psicomotriu, social, d’aprenentatge …No s’ensenyen habilitats d’equitació específicament, sinó que el cavall funciona com a element motivador que permet al terapeuta treballar els diferents objectius. Així s’introdueixen conceptes de la doma clàssica i el volteig. Es realitzen sessions individuals o grupals. Utilitzen de posicions del desenvolupament relacionades amb els canvis de moviment del cavall. Desenvolupament interrelacionar entre l’usuari, el terapeuta i el cavall.
·         EQUITACIÓ ADAPTADA: va dirigida a persones que practiquen l’equitació com un esport però que necessiten adaptacions per a poder muntar (rampa, pòdium, rendes adaptades, sella de muntar especial…).
·         EQUITACIÓ SOCIAL: és la combinació de la tècnica de l’equitació i el coneixement del món del cavall amb la necessitat d’educar o reeducar determinades actituds personals o d’un col·lectiu. L’objectiu de l’equitació social és la d’aprofitar la relació amb els cavalls per ajudar a persones amb problemes d’adaptació social a superar els seus conflictes. El cavall com a mediador. La qualitat que fa diferent al cavall de la resta d’animals és la seva gran empatia. És com un mirall que reflexa com un s’asseu en cada moment.  Per relacionar-se amb el cavall que estableix una comunicació que amb el temps s’impregna d’una càrrega afectiva. El cavall és capaç d’estimular el caràcter social d’una persona tímida o amb bloquejos afectiu. Sobretot ajuden a les persones a accepta-se a elles mateixes.

dissabte, 27 de novembre de 2010

Fitxa

Hola companys,

Ara mateix acabo de penjar a la uni la meva fitxa però he pensat que també és una bona idea compartir-la aquí en el blog.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT
“Informem: Varem anar d’excursió!”
DESCRIPCIÓ DELS AGENTS PERSONALS
Aprenents: Alumnes de 5è d’educació primària
Mediadors: mestra tutora i  mestra d’informàtica.

DESCRIPCIÓ  DEL PROBLEMA.
Els alumnes de 5è curs de primària fan una hora setmanal de classe a l’aula d’informàtica des de P-3. També hi van a fer altres assignatures aplicades a la informàtica (coneixement del medi, matemàtiques, anglès...).
El problema sorgeix en una classe de tutoria realitzant una dinàmica de grup. Durant aquesta activitat  els alumnes exposen la situació següent: els alumnes d’aquest curs fa pocs dies que han fet una excursió a “La Fàbrica Balliu”. Aquesta sortida els ha agradat moltíssim i no volen que l’experiència viscuda s’acabi aquí. A partir d’una pluja d’idees desenvolupada pels mateixos alumnes sorgeixen diferents propostes: fer un àlbum digital amb les fotografies realitzades i acompanyades de text per tenir-lo a l’aula, explicar-ho a la revista de l’escola, fer un muntatge amb el Power Point per explicar l’excursió a la resta de companys de l’escola o a alumnes d’altres escoles (buscant l’adreça electrònica a la web i enviant el text per correu electrònic),....A partir del tema iniciat pels alumnes aprofitarem per treballar temes d’expressió escrita a partir de l’ús de les noves tecnologies.
Seran els mateixos alumnes qui construiran l’aprenentatge gràcies a la interacció entre ells i a la interacció amb la professora.

TERMINOLOGIA DE JONASSEN
Seguint les pautes de Jonassen (1997) de classificació de problemes, podem destacar les següents característiques del problema:

-         Presa de decisions atès que els aprenents hauran de decidir (amb les orientacions de l’adult) quina serà la millor solució per transmetre el contingut global de l’excursió. Així doncs hauran de valorar els beneficis de cada opció i seleccionar-ne una tot justificant-la.
-         Resolució de dificultats perquè abans no arribin al text definitiu hauran de superar diferents etapes, tot equivocant-se, rectificant, buscant diferents estratègies per superar les dificultats; també amb el suport de l’adult. 

SIGNIFICATIVITAT PELS APRENENTS
Com que patim d’una necessitat que ells mateixos han trobat (el fet d’informar de la seva excursió a la fàbrica) és una activitat amb molta significativitat i mostren molt interès per els passos que han de seguir i el que necessiten saber per arribar a aconseguir el producte final.

CONTEXT DE L’ACTIVITAT
Escola concertada de la ciutat de Girona. Classe socio-econòmica mitja.
Total d’alumnes: 850
Total de professors:  48.
Línies de cada curs: 2 a primària i 3 a secundària.
Alumnes del grup classe: 26
Número d’alumnes de NEE de suport: 3
Tipus de grup: participatiu, inquiet, els costa escoltar, bastant autònoms,...
Per treballar amb els ordinadors hem fet parelles.

CARACTERÍSTIQUES COGNITIVES, EMOCIONALS, ACTITUDINALS I FÍSIQUES MÉS IMPORTANTS DELS APRENENTS
Els aprenents són alumnes de 5è de primària de l’escola concertada on treballo. Hi ha 26 alumnes entre els quals hi ha una nena amb mutisme selectiu, i dos nens dictaminats amb TDAH un dels quals té vetllador.
CAPACITATS ESPECÍFIQUES A ASSOLIR O DEMOSTRAR
Les capacitats que ens proposem són les següents:
Competència comunicativa (lingüística i audiovisual):
Comunicar-se i conversar i resoldre petits conflictes.
Esdevenir competents en l’expressió i comprensió dels missatges, tant orals com escrits, visuals o corporals, que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses .
Saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) i per escrit, i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació (competència digital).
Interactuar i dialogar amb altres persones
Cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals.
Competències metodològiques (tractament de la informació i competència digital i competència d'aprendre a aprendre)
Utilització del pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.
Cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals
Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
Adquisició de la consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i les estratègies necessàries per desenvolupar-les, així com del que es pot fer amb ajuda d’altres persones o recursos.
Competències personals (competència d'autonomia i iniciativa personal):
Disseny aplicació de projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa.
Desenvolupament d’habilitats personal que afavoreixen les relacions interpersonals.
Desenvolupament d’habilitats socials per relacionar-se, cooperar i treballar en equip
Utilització de la imaginació per emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
General:  Millorar de l’expressió escrita amb el suport de les TIC.
Específics:
-  Realitzar un treball cooperatiu.
-  Elaborar un document escrit (carta o text).
-  Utilitzar el programa informàtic Word.
-  Utilitzar el corrector ortogràfic de Word
-  Inserir imatges predissenyades de Word o cercades al clipart.
-  Imprimir el document.
-  Anomenar i desar el text en una carpeta creada per l’alumne prèviament.
-  Enviar el document per correu electrònic.
-  Buscar informació a la web de la XTEC.

CONTINGUTS:
Procediments:
- Decidir quin tipus de text cal escriure i a qui anirà dirigit.
- Conèixer la utilitat de la recerca d’informació a la XTEC.
- Utilització del correu electrònic.
Conceptes:
- Familiarització i utilització del programa Word.
- Cerca d’informació a la web de la XTEC.
- Utilització de l’esquema que ha de tenir un text (introducció, nus, desenllaç).
- Ús d’un vocabulari adequat.
Actituds :
- Treball cooperatiu entre els companys d’aula.
- Mostrar interès per les activitats.
- Participació activa en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

SESSIONS i TEMPORALITZACIÓ
Les activitats estaran relacionades amb l’elaboració d’un text final per explicar l’excursió que han realitzat. Primer de tot el grup classe ha hagut de decidir quina activitat vol realitzar (carta, text per revista, plafons informatius amb fotos,...). Aquesta primera activitat ja s’ha realitzat i els alumnes han decidit que el millor plantejament per explicar l’excursió serà la realització d’una carta.
Les activitats es distribuiran en diferents sessions de treball:
1ª sessió: Consensuar quina activitat es realitzarà valorant els pros i els contres de cada opció.
2ª sessió: Elaboració individual d’un primer esborrany de la carta amb el programa Word.
3ª sessió: Revisió de la carta, conjuntament alumne i mediadors.
4ª sessió: Continuar amb les revisions de les cartes i realitzar les modificacions convenients.
5ª sessió: Recerca a XTEC d’altres escoles de Catalunya o d’escoles on l’alumne hi tingui algun amic, cosí,.. per poder-los enviar la carta.
6ª sessió: Utilització del correu electrònic per enviar la carta.
La seqüenciació de l’activitat ha estat la prevista de 6 sessions d’una hora setmanal de tutoria.
PAPER MEDIADORS
Els mediadors acompanyaran als alumnes en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.

FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DEL DISSENY I VINCULACIÓ AMB L’ASSIGNATURA
A partir de la situació plantejada pels alumnes a la classe de tutoria s’ha desenvolupat una activitat orientada a intervenir per solucionar el problema. Amb aquesta fitxa de disseny es pretén assolir un aprenentatge significatiu (a partir de la perspectiva constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge) tot partint de la base de resolució d’un problema significatiu per l’alumnat.
El conjunt d’aquestes activitats dirigides a treballar per la solució del problema es realitzen a partir de l’ús de les NTIC, amb una metodologia motivadora i innovadora que facilita l’ampliació d’esquemes mentals i afavoreix els aprenentatges significatius.
L’alumne en tot moment és part del procés d’ensenyament-aprenentatge per resoldre el propi problema de partença.
Les activitats tenen un caire cooperatiu i pràctic que podran utilitzar en d’altres assignatures o en la vida quotidiana.
Aquest procés d’ensenyament-aprenentatge facilita un canvi conceptual i es valora com a activitat significativa (és important saber decidir, saber redactar un text amb les parts que l’integren, sense faltes d’ortografia, entenedor,.. saber-ho transmetre als altres i poder-ho enviar per correu electrònic).

Sempre tindrem present la perspectiva constructivista i el concepte d’aprenentatge significatiu.

PROCEDIMENTS I  CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
La tutora i la mestra d’informàtica realitzaran una avaluació continua de l’activitat en base a l’observació directe i el seguiment de l’execució de les activitats i les diferents fases del procés, valorant la capacitat de treballar en equip, de la utilització dels recursos TIC, la iniciativa...
Partirem d’una avaluació inicial (principalment, sobre el coneixement de les eines informàtiques que hauran de necessitar).
Durant les diferents sessions es podrà anar valorant si s’està aconseguint un aprenentatge significatiu. Es podrà avaluar, entre d’altres aspectes, si s’ha escrit bé el text i si s’han utilitzat correctament les TIC. Per altra banda també es valorarà l’actitud i interès mostrat per l’activitat i la col·laboració entre els companys de l’aula.Apa doncs, ens anem veiem per aquí.

dimecres, 24 de novembre de 2010

Modelatge d'una història.KITE.

Hola companys,
Ja sé que hem penjat el cas sobre el que hem treballat a l'aula però he pensat que seria bona idea tenir-lo també al blog. D'aquesta manera queda accessible a més gent. Aquí us el deixo:

PRESENTACIÓ DEL CAS: ÚS D’APPLETS  EN LES CLASSES DE FÍSICA, QUÍMICA I TECNOLOGIA.

Dins de les diferents activitats que realitzem a l’escola on treballo i en les que s’utilitzen les TIC, per aquest curs, el professorat del departament de física i química es van plantejar utilitzar Applets en Java per treballar amb els seus alumnes.
Malgrat hi hagi un equip de quatre persones que segueixin la mateixa línia de treball, en aquest sentit, n’he escollit només a un, siguent aquest el que té més experiència en la utilització i d’aquestes eines i el que mostra més entusiasme per implantar-ho en la resta de departaments. De la mateixa manera que incentiva en l’ús del Moodle, pissarres digitals, de les Webquests...

CONTEXT GENERAL
Experiència en l’ensenyament
10 anys.
Experiència/nivell
d’experiència en l’ús TIC
Nivell d’usuari avançat (tant a nivell personal com professional).
Tipus d’escola
Escola concertada de primària i secundària.
Localització del centre
Ciutat de Girona.
Connexió
Internet, ADSL.
Localització dels recursos tecnològics.
A les diverses aules d’informàtica de les que disposa l’escola. Notebooks dins del projecte Educat 1x1.
Situació socioeconòmica dels alumnes
Classe mitja.
CONTEXT DE LA HISTÒRIA O CAS
Nivell dels alumnes
4art ESO.
Àrea
Física, química i tecnologia.
FITES DE LA HISTÒRIA
Activitats planificades a la sessió o unitat
Aplicació pràctica dels conceptes bàsics de dinàmica i cinemàtica amb visualització en Java.
Nivell d’aprenentatge esperat
Visualització tridimensional dels processos físics.
Tipus d’activitat
Applets en Java.
ACTIVITATS DE LA HISTÒRIA
Tecnologies utilitzades
-          Navegador.
-          Pàgines de física.
Raó per la qual la fa servir
Perquè un dia navegant i cercant coses per poder utilitzar amb els alumnes va trobar aquests recursos.
Naturalesa de les activitats(tasques cognitives a realitzar)
Utilitzar les eines informàtiques en tot el procés d’ensenyament i aprenentatge, afavorint el l’adquisició  i la consolidació dels continguts.

Dificultats trobades
-
Ajuda/ col·laboració emprada
-
Rol del professor
·         Coordinador de les diferents activitats a desenvolupar.
·         Oferir ajuda davant les dificultats.
·         Orientar les tasques a realitzar.
·         Acompanyar l’autoaprentatge dels alumnes.
Rol de l’estudiant
Protagonista de l’activitat.
Explorar, manipular, crear, descobrir conceptes i relacions.
RESULTATS
Observacions
Els alumnes estaven molt motivats en la realització d’aquestes pràctiques després d’haver vist la part teòrica en les classes anteriors. Ha estat gratificant veure el nivell d’implicació i les actituds positives vers l’aplicació d’aquests aprenentatges.
Els alumnes tenen un plus de motivació només pel fet d’utilitzar PC’s.
Avaluació de l’aprenentatge
Realització d’una prova curta.
Lliçó apresa pel professor
La importància dels aprenentatges significatius a través de les eines que ens proporcionen les noves tecnologies.


Ens veiem per aquí!!!

dissabte, 13 de novembre de 2010

Conclusions Pac 1.3

Malgrat la realització d’aquest seguit de minipacs que conformen la Pac 1 m’ha suposat una gran ampliació dels meus coneixements, haig de dir que considero que tot just he iniciat el camí en la descoberta de la relació entre tots aquests conceptes i les noves tecnologies. I que és molt important seguir en la via d’aquesta descoberta.

Amb la revisió de les respostes de les qüestions de l’avaluació inicial també he pogut observar els canvis conceptuals que s’han produït. No és que anés desencaminada sinó que hi havia una considerable manca de coneixements.

Quina millor manera tenim per aprendre que amb la utilització pràctica dels coneixements amb els que hem de treballar i que se’ns demanen?

L’elaboració d’aquesta Pac ha suposat un aprenentatge significatiu que ha afavorit enormement en la construcció dels nous coneixements.

S’ha produït un canvi conceptual?

Veient l’evolució dels aprenentatges i dels conceptes que hem anat treballant haig de dir que sí que hi ha hagut un canvi conceptual. I per això, només cal observar la diferència que hi ha entre el primer i el segon mapa conceptual.

Hi ha un gran número de conceptes que he hagut d’anar assimilant i interioritzant en els meus coneixements previs, partint dels conceptes que se’ns havien donat com a premissa, els de ciència, educació, tecnologia i societat.

Al començament el conjunt d’idees que estaven formades al voltant d’aquests conceptes eren molt limitades i hi havia tota una sèrie de factors que no tenia presents fins ara. De manera que s’ha produït una ampliació molt important dels coneixements previs des dels que partia per a la realització d’aquesta activitat.

L’elaboració del mapa conceptual final ha estat una mica complicada pel gran número de conceptes i d’informació que volia fer-hi sortir. Per tant, ha estat un treball important de síntesi i, alhora, de pràctica en la utilització del programa Cmap.

El que també m’ha ajudat molt en la construcció dels nous coneixements ha estat la participació en el debat. Ha estat una manera d’argumentar utilitzant els continguts dels materials. Ha estat una manera d’interioritzar els continguts de manera significativa.

Irene